Privacyverklaring

Deze website is eigendom van FIKAMO bvba, Moldergem 40, te B-9630 Zwalm.
Telefoonnummer: +32(0)498 74 97 75
E-mailadres: katy.ghyselinck@fikamo.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0833.463.095
RPR: Oudenaarde

FIKAMO hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Katy Ghyselinck, zaakvoerder van FIKAMO bvba, Moldergem 40, B-9630 Zwalm, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De desgevallend door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden om met u in contact te treden om de door u gevraagde informatie mee te delen.

In geen geval zullen uw persoonlijke gegevens worden overgemaakt aan derden. Alle mogelijke voorzorgen, zowel technisch als juridisch, worden genomen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te vermijden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie of zelfs verwijdering van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FIKAMO bvba, Moldergem 40, B-9630 Zwalm, e-mail katy.ghyselinck@fikamo.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens, en zo nodig vragen die gegevens te corrigeren of te verwijderen. FIKAMO verbindt er zich toe dit uit te voeren binnen de 5 werkdagen.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot FIKAMO bvba, Moldergem 40, B-9630 Zwalm, e-mail katy.ghyselinck@fikamo.be.

Deze website verwerkt een aantal statistische gegevens, als daar zijn: het browsertype en besturingsprogramma waarmee de site wordt bezocht, het IP-adres en vermoedelijke regio van de bezoeker, uur en dag waarop hij de website bezocht, welke pagina’s werden bekeken, hoeveel pagina’s werden bekeken, via welk pad de bezoeker de website bereikte, de gemiddelde duurtijd van het bezoek, welke zoekmachine er eventueel werd gebruikt en welke zoektermen.

Door uw bezoek aan www.fikamo.be verklaart u zich akkoord met de hierboven beschreven wijze van inzameling en gebruik van gegevens. Overigens wordt elke contactname van u met ons als vertrouwelijk behandeld.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat worden geplaatst wanneer u deze bezoekt) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

De aanwezigheid van een Google Map brengt ook de aanwezigheid van cookies mee, bij voorbeeld om uw voorkeur te bewaren omtrent het zoomniveau waarmee u de kaart het laatst hebt bekeken.

Cookies kunnen overigens niet worden gebruikt om een persoon te identificeren, doch enkel de gebruikte machine.

U kan het gebruik van cookies nochtans weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het kan zijn dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door bij het bezoeken van deze website het gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Hiertoe moet u zelf actief deze optie aanvinken in het bericht waarin naar onderhavige pagina wordt verwezen. Het sluiten van dit bericht zonder cookies te aanvaarden, zal u echter niet verhinderen deze website verder te bezoeken.

Disclaimer — Beperking van de aansprakelijkheid

Alle tekstuele of illustratieve gegevens op deze website hebben enkel tot doel u algemeen te informeren. Alle mogelijke inspanningen worden geleverd om de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie te verzekeren. Indien deze informatie echter onjuist, onvolledig of onbeschikbaar is, kan FIKAMO bvb niet aansprakelijk worden gesteld voor enerlei schade die dientengevolge zou kunnen ontstaan. Deze informatie kan dan ook nooit worden beschouwd als professioneel of juridisch advies aan de bezoeker. In die optiek zou FIKAMO het op prijs stellen indien u met de beheerder van de site contact zou opnemen om melding te maken van eender welke onjuistheden die u mogelijks zou vaststellen.

FIKAMO behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging of kennisgeving de aanwezige informatie te wijzigen, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.

Hoewel alles in het werk gesteld wordt om de goede werking van de site te vrijwaren, geeft FIKAMO bvba geen garanties hiervoor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de site, of voor schade van enerlei aard voortvloeiend uit het gebruik of het bezoek van de website, met inbegrip van het klikken op een link die verwijst naar een website die niet wordt beheerd door of onder de bevoegdheid valt van FIKAMO bvba, dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. FIKAMO bvba heeft immers geen zeggenschap over de werking of inhoud van websites van derden en kan dus nooit aansprakelijk worden gesteld voor enerlei vorm van schade door het gebruik ervan.

De aanwezigheid van links die verwijzen naar websites van derden mag bovendien op generlei wijze beschouwd worden als een impliciete goedkeuring van de inhoud van die websites.

Intellectuele eigendom

De aangeboden informatie (tekst en beelden) is van rechtswege beschermd door intellectuele rechten, en behoort toe, hetzij aan FIKAMO bvba hetzij aan rechthoudende derden, en mag dan ook niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van FIKAMO bvba.

Fikamo bvba behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op niet nader te bepalen tijdstippen aan te passen.

Toepasselijk recht — Bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op www.fikamo.be. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.